Evolució de les Pautes DUA

Les Pautes DUA, com ja s’ha explicat anteriorment, és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de comprometre’s, múltiples maneres de presentar la informació i múltiples maneres d’acció i representació.

És important recordar que la Pauta DUA és un constructe  dinàmic i que està en constant revisió i actualització, com es pot consultar a la pàgina web del CAST, font primera d’informació.

En aquest apartat us presentem l’evolució d’aquestes Pautes des de la primera versió 2.0 (2011) fins a la versió actual 2.2 (2018).

Adjuntem les imatges de les 3 pautes i una breu explicació final dels canvis que s’han anat introduint en el transcurs d’aquests 8 anys.

2.2 Pautes del Disseny universal per a l'aprenentatge català versió 2.0. CAST 2011

2.2 Pautes del Disseny universal per a l'aprenentatge català versió 2.1. CAST 2014

Pautes del Disseny universal per a l'aprenentatge versió 2.2. català CAST 2018

Els principis, pautes i indicadors de les 3 versions són els mateixos, però es fan uns petits canvis en cadascuna de les versions, en quant a l’ordre en que es presenten.

La darrera proposta de la Pauta DUA (versió 2.2) (CAST,2018) es basa en la publicació de Meyer, Rose, and Gordon (2014) i on plantegen una versió alternativa a la Pauta DUA versió 2.0 (CAST,2011) i Pauta DUA versió 2.1 (CAST,2014).

En aquesta nova versió 2.2, és manté de la versió 2.1 l’ordre de la presentació dels 3 principis i que es van modificar de la versió 2.0, on es va fer un canvi en l’ordre del principi III al I. És a dir, el principi: Proporcionar Múltiples maneres de comprometre’s passa a ser el principi I, mentre que el Principi I: Proporcionar múltiples maneres de representació passa a ser el principi II i el principi proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió passa a ser el III.

En aquesta nova versió 2.2 del CAST (2018) les pautes i punts de verificació s’han numerat, a diferència de la versió 2.1 on no es va fer en la versió anglesa. Nosaltres d’acord amb Alba Pastor (coord) (2016) les vàrem numerar seguint el criteri d’ordre en la presentació de la pauta i punts de verificació. A la versió 2.1, també es van fer petits canvis en l’ordre de  les pautes de cadascun dels 3 principis com es pot apreciar  a les imatges.

Ara en aquesta darrera versió 2.2, s’ha respectat la numeració de les pautes i punts de verificació de la versió 2.0 i l’ordre dels principis de la versió 2.1.  És important tenir-ho present alhora de llegir treballs publicats i on s’han aplicat les Pautes DUA; recerques fetes o estudis comparatius i on s’han utilitzat versions anteriors a la versió 2.2 Pauta DUA (2018).