Laia Sánchez: Aplicación y medición de la eficiencia de un programa de conciencia fonológica

La consciència fonològica és una habilitat metalingüística que permet analitzar i sintetitzar de manera conscient els segments sonors de la llengua (Jiménez i Ortiz, 2000). Les habilitats formen la consciència fonològica dels nens es troben en una complexitat continua, de manera que van des d’activitats menys complexes a activitats més complexes. Hi ha diversos estudis que han donat importància a la relació que hi ha entre aquesta habilitat i la lectura. La consciència fonèmica infantil que tenen els infants quan comencen la seva escolarització està estretament relacionada amb l’aprenentatge de la lectoescriptura.

En aquest projecte es tracta de mesurar l’eficiència d’un taller de consciència fonològica i verificar el grau d’assoliment de les diferents habilitats que la conformen. La mostra utilitzada és d’un grup experimental que realitza aquest programa específic format per quatre participants que presenten dificultats en el desenvolupament del seu llenguatge, i un grup control de quatre alumnes absents en aquest programa i que no realitzen cap treball específic de consciència fonològica.

L’instrument que s’ha utilitzat per mesurar l’evolució i el nivell d’aquests alumnes és una prova d’avaluació, amb la qual s’ha fet una avaluació inicial i una final en el cas del grup experimental i una única prova en el cas del grup control. Per analitzar els resultats s’ha fet a partir de taules i gràfics que mostressin visualment l’evolució dels alumnes, a més del promig estadístic entre el grup control i el grup experimental. S’ha observat que els participants del grup experimental evolucionen favorablement però sense obtenir uns resultats molt significatius, i fins i tot, algun alumne mostra uns resultats desfavorables.

D’aquesta manera, no s’afirma que amb el programa dut a terme al llarg del curs es puguin veure uns resultats significatius i importants en relació a la consciència fonològica i al desenvolupament del llenguatge dels alumnes.

Per últim, és important agrair a l’escola pública on s’ha realitzat aquest treball, la qual ha permès utilitzar els alumnes com a mostra, la logopeda del CREDA Catalunya-Central i al Dr. Jesus Valero per la tutorització d’aquest projecte i el seu suport i ajut en tot el procés de realització.