Jornada de Logopèdia i Projectes solidaris

(resum aparegut al Full informatiu nº 51 del Col·legi de Logopedes de Catalunya)

El passat 18 de desembre es va realitzar a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna la Jornada “La logopèdia i el projectes solidaris internacionals”.

En aquesta jornada es van exposar un seguit de projectes de cooperació que s’han dut a terme a diversos lloc del món amb intervenció de logopedes.

 1. Projecte “Blanquerna solidària”, en el qual alumnes en pràctiques realitzen estades a Nicaragua en col·laboració amb facultats i centres de rehabilitació del país d’acollida.
 2. La Fundació Vicens Ferrer que realitza a la l’Índia diversos projectes relacionats amb l’estimulació de neonats, intervenció a centres de Paràlisi Cerebral, i diversos treballs amb infants sords.
 3. La Fundació Widex amb el projecte “Ser infant sord a l’Àfrica subsahariana” que en col·laboració amb diverses ONG, proporciona audiòfons i facilita el procés d’estimulació i adaptació necessaris.
 4. La pastoral del sord a Barcelona on es realitzen diverses activitats per a persones amb sordesa.
 5. Projecte “Fe i Alegria” que realitza diverses actuacions en estimulació primerenca, atenció als sords, estimulació de llenguatge oral i escrit, etc.

En finalitzar la jornada es va arribar a les següents conclusions i propostes:

 • Hi ha encara pocs projectes de logopèdia en cooperació internacional, amb pocs logopedes implicats i amb presència a pocs països.
 • Els projectes que hi ha actualment van sobretot dirigits a nens i a etapes escolars, així com a dèficits auditius.
 • Des de la Universitat Ramon Llull es proposa realitzar una jornada anual sobre projectes solidaris internacionals.
 • Els ponents valoren que caldria intervenir en altres patologies com fissures palatines, llavis leporins, afàsia, disfàsia, etc., i ampliar les actuacions amb persones adultes (neurologia) i en general a hospitals. També es valora, que es podrien ampliar les actuacions a nens d’escola ordinària o no escolaritzats.
 • Es proposa des de la Universitat Ramon Llull fer col·laboració: preparar eines de varem, guies clíniques, etc.
 • Des de la mateixa Universitat es crearan assignatures relacionades amb projectes solidaris i es promouran pràctiques universitàries en projectes de cooperació.
 • Importància de donar a conèixer projectes de logopèdia a altres ONG que puguin estar interessades.

Programa