Laia Sánchez: Aplicació i mesura de l’eficiència d’un programa de consciencia fonològica

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite analizar y sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua (Jiménez y Ortiz, 2000). Las habilidades que forman la conciencia fonológica de los niños se encuentran en una complejidad continúa, de modo que van desde actividades menos complejas a  actividades más complejas. Hay varios estudios que han dado importancia a la relación existente entre esta habilidad y la lectura. La conciencia fonémica infantil que tienen los niños cuando comienzan su escolarización está estrechamente relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura.

En aquest projecte es tracta de mesurar l’eficiència d’un taller de consciència fonològica i verificar el grau d’assoliment de les diferents habilitats que la conformen. La mostra utilitzada és d’un grup experimental que realitza aquest programa específic format per quatre participants que presenten dificultats en el desenvolupament del seu llenguatge, i un grup control de quatre alumnes absents en aquest programa i que no realitzen cap treball específic de consciència fonològica.

L’instrument que s’ha utilitzat per mesurar l’evolució i el nivell d’aquests alumnes és una prova d’avaluació, amb la qual s’ha fet una avaluació inicial i una final en el cas del grup experimental i una única prova en el cas del grup control. Per analitzar els resultats s’ha fet a partir de taules i gràfics que mostressin visualment l’evolució dels alumnes, a més del promig estadístic entre el grup control i el grup experimental. S’ha observat que els participants del grup experimental evolucionen favorablement però sense obtenir uns resultats molt significatius, i fins i tot, algun alumne mostra uns resultats desfavorables.

D’aquesta manera, no s’afirma que amb el programa dut a terme al llarg del curs es puguin veure uns resultats significatius i importants en relació a la consciència fonològica i al desenvolupament del llenguatge dels alumnes.

Per últim, és important agrair a l’escola pública on s’ha realitzat aquest treball, la qual ha permès utilitzar els alumnes com a mostra, la logopeda del CREDA Catalunya-Central i al Dr. Jesus Valero per la tutorització d’aquest projecte i el seu suport i ajut en tot el procés de realització.